انتقل إلى المحتوى

مرشحات

كورسي نيبوش ديركسترا

مجلس الإدارة NEBOSH L'esaminazione nazionale في Campo di sicurezza، si tratta do un'organizzazione inglese che offre qualificazioni professionali nei Settori della sicurezza e ambiente. فونداتا نيل 1979.

Un numero most of the annunci di lavoro nel Settore delle Costruzioni di Infrastrutture e Oil & Gas richiedono delle Qualifiche NEBOSH، dimonstrando l'elevato standard qualitativo di Questi corsi.

Dirextra e ' una Business School con sede centrale a Manchester (Regno Unito)، fondata nel 2003، Specificamente orientata على وجه التحديد مقابل il سيتور انترناسيونالي delle Costruzioni di Infrastrutture ، Ingegneria e النفط والغاز. Si rivolge a coloro che، dopo la laurea o durante la loro carriera professionale، intendono intraprendere uno studio approfondito sulla costruzione di Grandi opere infrastrutturali e sul Settore dell'Oil and Gas mainmente piping e costruzioni di impianti ..

يعرض NEBOSH أداءً احترافيًا لأشعة غاما. شهادة المجلس الوطني البريطاني لامتحانات الصحة والسلامة المهنية (NEBOSH). Sviluppa programmi per le sue qualifiche e stabilisce metodi di valutazione، come esami e corsi pratici. I corsi sono erogati da fornitori di corsi الاعتماد NEBOSH.

I Corsi Nebosh sono proposti da Dirextra Business School in associazione con SHEilds Ltd ، مركز معتمد من NEBOSH 548.